تعرفه های کنفرانس

 

شرح خدمات خدمات
حضوری غیرحضوری
نمایه مقاله در مجموعه مقالات، سیویلیکا و ISC
دریافت گواهی حضور
دریافت سی دی مجموعه مقالات
پست تمامی گواهی ها به تعداد نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل
امکان چاپ در مجلات معتبر
دریافت گواهی پذیرش زود هنگام
دریافت فاکتور هزینه های پرداختی
حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس
دریافت پکیج کنفرانس
میان وعده صبح و عصر
ناهار

 

تعرفه های ثبت نام - سطح بین المللی
نویسنده هزینه ثبت مقاله هزینه ارسال مقالات بیشتر
مقاله دوم مقاله سوم
ثبت نام غیرحضوری دانشجویان 280هزار تومان 140هزار تومان 140هزار تومان
اساتید هیئت علمی 330 هزار تومان
دستگاه های دولتی 330 هزارتومان
ثبت نام آزاد
ثبت نام حضوری دانشجویان 330هزار تومان
اساتید هیئت علمی  390هزار تومان
دستگاه های دولتی 390هزار تومان
ثبت نام آزاد

 

 

توضیحات: چاپ در مجله فقط 

جهت شرکت کنندگان در سطح

بین المللی می باشد.

هزینه ثب نام همراه 80 هزار تومان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله 150هزار تومان

 

تعرفه های ثبت نام - سطح ملی
نویسنده هزینه ثبت مقاله هزینه ارسال مقالات بیشتر
مقاله دوم مقاله سوم
ثبت نام غیرحضوری دانشجویان 190هزار تومان 140هزار تومان 140هزار تومان
اساتید هیئت علمی 250 هزار تومان
دستگاه های دولتی 250 هزارتومان
ثبت نام آزاد
ثبت نام حضوری دانشجویان 250هزار تومان
اساتید هیئت علمی  290هزار تومان
دستگاه های دولتی 290هزار تومان
ثبت نام آزاد
شرکت در کنفرانس بدون مقاله 150هزار توما  
هزینه ثبت نام همراه 80 هزارتومان  

 

نکات:

هزینه داوری به مبلغ 22 هزارتومان به ازا هر مقاله ، پس از ثبت مقاله می بایست پرداخت گردد. (این مبلغ غیر قابل عودت است)

تعرفه ها تا آخرین مهلت ارسال مقاله معتبر است و پس از آن افزایش خواهد یافت.