کارگاه های آموزشی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی ، در نظر دارد با همکاری اساتید کمیته محترم علمی کنفرانس ، نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی شیوه های مقاله نویسی اقدام نماید. به تمامی شرکت کنندگان این دوره از کارگاه ها ، گواهی رسمی شرکت در کارگاه آموزشی اهدا می گردد.

لذا پژوهشگرانی که مایلند در این کارگاه ها شرکت نمایند ، می توانند از طریق کنترل پنل شخصی ، منوی شرکت در همایش اقدام نمایند.

 

با تشکر

روابط عمومی کنفرانس