نکات ضروری

1- لطفا مقالات خود را در قالب تهیه شده در وب سایت نگارش کنید. بدیهی است در صورت پذیرش مقاله شما ، فایل ارسال شده به دبیرخانه جهت نمایه سازی ارجاع داده خواهد شد و عدم رعایت قوانین نگارش مقاله نویسی ، ضمن کاستن امتیاز پژوهشی ، ممکن است جهت ارائه به واحد های پژوهشی دچار مشکل گردد.

2- در صورتی که موفق به ارسال مقاله در سامانه مکانیزه ثبت مقالات نشدید ، مقالات خود را از طریق ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.

3- پرداخت هزینه داوری جهت ارجاع مقاله به کمیته محترم داوران الزامی است. فلذا هیچ مقاله ای بدون تایید پرداخت داوری جهت داوری ارسال نمی گردد. هزینه داوری جدا از هزینه ثبت نام در کنفرانس بوده و به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. 

4- بنابه پیش بینی صورت گرفته ، کنفرانس علاوه بر سطح بین المللی ، در سطح ملی نیز دائر می گردد که از لحاظ صدور گواهی بین المللی یا ملی فرق کرده و روال داوری در دو سطح با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بدین منظور پژوهشگرانی که توان شرکت و حضور در کنفرانس بین المللی را ندارند می توانند از سطح ملی کنفرانس بهره گیرند.

5- هزینه ثبت نام در کنفرانس شامل ارائه مقاله اول ، بسته کنفرانس (گواهی پذیرش جهت نویسنده اول، لوح فشرده مجموعه مقالات ، هدایای کنفرانس- در صورت پیش پینی دبیراجرایی کنفرانس) ) ، پذیرایی در روز کنفرانس می باشد. در صورتی که پژوهشگر بسته اضافی کنفرانس را درخواست نماید ، به تعداد درخواست گواهی پذیرش و لوح فشرده مجموعه مقالات صادر خواهد شد.

6-ممکن است کنفرانس بنابه تصمیم شورای سیاست گذاری کنفرانس در چند نوبت تمدید گردد.

7- بدلیل مشغله زیاد دبیرخانه ، سعی گردد مکاتبه با دبیرخانه از طریق ایمیل انجام گردد و جهت تماس های ضروری با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

8- بدیهی است در هفته های پایانی کنفرانس ، ممکن است پاسخگویی دبیرخانه با تاخیر همراه باشد. لطفا در این مورد با دبیرخانه همکاری نمایید.

9- زمان نمایه سازی مقالات ممکن است تا 6 ماه بطول انجامد.