گواهی زودهنگام

دبیرخانه همایش آمادگی داوری زودهنگام و ارائه گواهی پذیرش پیش از موعد را دارد. پژوهشگران گرامی می توانند از هم اکنون مقالات خود را ارسال نمایند و ظرف 5 روز نتیجه داوری را دریافت نمایند. در صورت تمایل گواهی پذیرش پیش از موعد برای ایشان ارسال خواهد شد.